VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ ) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování veřejných kurzů, vaření, akcí a dalších služeb pořádaných Ing. Josefem Nemravou, prostřednictvím internetových stránek PepaNemrava.cz 

 1. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je: 

Ing. Josef Nemrava, IČO: 09017739, se sídlem: U Stropnice 726, Borovany 373 12, tel.: + 420 605 243 037 e-mail: Nemrava.josef@nema.cz
(dále jen jako „Provozovatel“ „Pepa Nemrava“ „Josef Nemrava“)
provozovna: U Stropnice 726, Borovany 373 12

 1. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:
  „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  „Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Josefem Nemravou na internetové adrese PepaNemrava.cz
  „Kurzem“ nebo „Vařením“ se rozumí kurz, veřejná akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.
  „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  „Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu, vaření.
  „Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.

 1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

 1. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

 1. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových obchodní podmínky nejsou změnou dotčena.

 1. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

       2.1. Nabídka, cena

 1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů, Vaření a Poukazů, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

 1. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů a Poukazů.

 1. Kurzy a Poukazy nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je Zákazník, s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Provozovatel neprodleně zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je Zákazníkovi možné uhradit přeplatek kupní ceny.

 1. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu objednávky.

 1. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.

 1. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.

 1. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané Kurzy/Vaření/Poukazy včetně jejich počtu označí v objednávkovém formuláři, který vyplní. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje:
  – Počet objednávaných Kurzů/Poukazů
  – Kontaktní údaje Zákazníka
  – Způsob úhrady
  – Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů

 1. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „objednat“. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle čl. 2.2.2. obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).

 1. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.

 1. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“). Součástí oznámení o přijetí Objednávky jsou i obchodní podmínky v elektronické podobě.

 1. K uzavření smlouvy dochází doručením přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na elektronickou adresu Zákazníka.

 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.

 1. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

 1. OBECNÉ PODMÍNKY 

 1. Dodání a platba.

3.1.1. Provozovatel eviduje došlé platby a není tedy nutné se před zahájením Kurzu prokazovat potvrzením o úhradě ceny vaření. Pokud je Vaření hrazeno Poukazem, je Účastník povinen ho před začátkem Vaření odevzdat lektorovi

3.1.2. Na způsob platby za poskytnutí vaření se užije část 3.2.4. těchto obchodních podmínek.

3.1.3. V základní ceně za Vaření je zahrnuta konzumace nápojů v průběhu Kurzu.
3.1.4. Cenu za poskytnutí Kurzu je možné též uhradit prostřednictvím Poukazu.

 1. Platební podmínky kurzů.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


3.2.1. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen zaplatit.
3.2.2. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Provozovatel zaslat e-mailem.
3.2.3. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době zaslání Objednávky ze strany Zákazníka.
3.2.4. Způsoby plateb za Vaření a Poukazy jsou tyto:
– Platba v hotovosti – do pěti dnů od objednávky Vaření nebo Poukazu
– Platba převodem – do sedmi dnů od objednávky Vaření nebo Poukazu
– Poukazem (pouze u Vaření)
3.2.5. Platební údaje, dle zvoleného způsobu platby, jsou Zákazníkovi zasílány emailem na elektronickou adresu Zákazníka.
3.2.6. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Provozovatele s uvedením jména, příjmení, data a názvu Vaření do poznámky pro příjemce. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.
3.2.7. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí kurzu před jeho započetím. V opačném případě není oprávněn se kurzu zúčastnit

 1. Dodací podmínky


3.3.1. V případě koupě Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů, po úhradě kupní ceny.
3.3.2. Poukaz je dodáván emailem, po domluvě s Provozovatelem může být sjednán osobní odběr v provozovně nebo na výdejním místě Provozovatele či dodání poštou.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran


3.4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb (Kurzů) popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
3.4.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi kurzu, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Kurzu.
3.4.3. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci povinni dodržovat pokyny lektora a nejsou oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí lektora nebo jeho zástupce.
3.4.4. Lektor nebo jeho zástupce na začátku Kurzu stručně ústně poučí Účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních Účastníků kurzu.
3.4.5. Pepa Nemrava, lektor nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu
3.4.6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat Pepu Nemravu o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kurzu.
3.4.7. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.
3.5. Zrušení a změna Kurzu
3.5.1. Pepa Nemrava si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v těchto případech:
a) nejpozději 2 dny před konáním Kurzu není Kurz obsazen minimálním počtem Účastníků kurzu, přičemž minimální počet Účastníků kurzu je 4 osoby, není-li uvedeno jinak;
b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit vedení Kurzu;
c) konání Kurzu bude znemožňovat jiná závažná příčina zaviněna působením vyšších vlivů

3.5.2. V případě, že Pepa Nemrava zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník kurzu co nejdříve informován.

3.5.3. V případě zrušení konání Kurzu je Pepa Nemrava povinna umožnit Zákazníkovi, případně Účastníkovi kurzu účast na jiném kurzu. V případě, že Zákazník účast na konání jiného kurzu odmítl je Pepa Nemrava povinnen Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do 14 pracovních dnů.
3.5.4. Změny Kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.
3.6. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka
3.6.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Pepovi Nemravovi
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu více než 5 pracovních dní před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Pokud Zákazník možnosti účasti na jiném Kurzu nevyužije, je Pepa Nemrava povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Kurzu, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno méně než 5 pracovních dní před začátkem Kurzu, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Kurzu.
3.6.2. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.
3.6.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 5 pracovních dní před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.
3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka
3.7.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.
3.7.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu s §1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Poukazu. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Zákazník v jejím průběhu zašle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku.
3.7.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu.
3.7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na e-mailovou adresu nemrava.josef@nema.cz
3.7.5. Zákazník může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu, který je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek.
3.7.6. Poukaz není povinen Zákazník vracet zpět provozovateli, jeho číslo bude deaktivováno.
3.7.7. Zaplacené finanční prostředky je provozovatel povinnen vrátit Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
3.7.8. Odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 3.7.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávněn pouze v případě koupě Poukazu.
3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele
3.8.1. Pepa Nemrava je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Poukazu či Kurzu (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.
3.8.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.
3.8.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu Kurzu nebo Poukazu.
3.9. Odpovědnost za škodu
3.9.1. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
3.9.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou provozovateli, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.

 1. POUKAZY

4.1. Využití Poukazu

4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. Čerpání Poukazu na jiné produkty se nepřipouští.

4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.

4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby provozovatele.

4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení

4.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.

4.2.2. Pepa Nemrava je oprávněna na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o dva měsíce, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je provozovatel oprávněn požadovat jednorázovou platbu ve výši 500,- Kč.

4.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit e-mailem na adresu Nemrava.josef@nema.cz, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.

4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

 1. REKLAMACE Vaření

Pro případ, že kurz, vaření, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, neprobíhají dle smluvních podmínek, je Zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. Reklamace se uplatňuje písemně u Provozovatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání kurzu, vaření, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost Provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Reklamace Zákazníka musí být Provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.Provozovatel je ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) povinen vůči kupujícímu splnit informační povinnost.

6.2. Zástupcem Provozovatele pro správu osobních údajů je Josef Nemrava (e-mail: nemrava.josef@nema.cz).

6.3. Učiněním objednávky v souladu s těmito Obchodní podmínky Zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby Provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Provozovatelem.

6.4. Provozovatel je oprávněn podrobnosti o e-mailové adrese oprávněn dále zpracovávat a shromažďovat pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

6.5. Provozovatel uchovává osobní údaje Zákazníka po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy.

6.6. Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku VSP kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu nemrava.josef@nema.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. Zákazník je rovněž oprávněn kdykoliv požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz, případně požadovat omezení jejich zpracování či vznést námitku proti zpracování. Zákazník má rovněž právo na přenositelnost údajů.

6.7. V případě, že Zákazník poskytuje Provozovateli v souladu s těmito Obchodními podmínkami osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

6.8. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je Provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech. Zákazník, účastník kurzu akce, resp. osoba pověřená přijetím jednotlivé služby, má vždy právo vyjádřit s tím nesouhlas, případně svůj souhlas následně odvolat, a to bez udání důvodu. V případě využití práva na odvolání souhlasu je třeba doručit žádost prostřednictvím e-mailu nemrava.josef@nema.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele.

6.9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou rezervací, objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.3. Tyto podmínky jsou platné od 10. dubna 2023

Příloha Obchodních podmínek: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ DÁRKOVÉHO POUKAZU
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od koupě poukazu)

Název prodávajícího: Ing. Josef Nemrava

IČO: 09017739, se sídlem: U Stropnice 726, Borovany 373 12, tel.: + 420 605 243 037 

e-mail: Nemrava.josef@nema.cz


Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dní odstupuji od kupní smlouvy o nákupu dárkového poukazu:

Poukaz číslo:

(*) Číslo daňového dokladu:

Datum obdržení poukazu:

Číslo bankovního účtu, kam má být kupní cena vrácena bezhotovostním převodem:

Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa zákazníka:

(*) Elektronická adresa zákazníka:

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka):

(*) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Datum:

……………………………………….……………..
Podpis zákazníka
(v případě odeslání v tištěné podobě)